Advert

Sayıştay MUSKİ'de usulsüzlük tespit etti

Sayıştay, 2019 yılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Düzenlilik Raporunu yayınladı. İlgili raporda MUSKİ tarafından bazı kalemlerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Sayıştay MUSKİ'de usulsüzlük tespit etti
Sayıştay MUSKİ'de usulsüzlük tespit etti Fethiye Haber Ajansı
Bu içerik 13594 kez okundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MUSKİ), 2019 yılında yaptığı faaliyetlerdeki usulsüzlükler Sayıştay Raporuna yansıdı. Raporda MUSKİ'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği usulsüzlükler gün yüzüne çıktı. Raporda, 'Dünya Bankasından Sağlanan Kredilerin Amacına Uygun Olarak Kullanılmaması, Ecrimisil Bedellerinin Mevzuata Uygun Olarak Hesaplanmaması, İçme Sularındaki Kayıp Oranlarının Yasal Sınırlara İndirilememesi' gibi bulgular yer aldı.

Denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenen MUSKİ 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan bulgularda şu ifadelere yer verildi:

BULGU 1: Büyükşehir Belediyesine Aktarılması Gereken Gelir Gider Farkının Mali Saydamlık İlkesine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmemesi 

Kurumun 2019 yılı kesin hesabında oluşan 1.388.713 TL tutarındaki gelir gider farkının mali saydamlık ilkesine uygun olarak muhasebeleştirilmediği; 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı yerine 333 Emanetler Hesabına kaydedildiği ve söz konusu farkın Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılmadığı görülmüştür.

BULGU 2: Dünya Bankasından Sağlanan Kredilerin Amacına Uygun Olarak Kullanılmaması 

Dünya Bankası proje kredilerinin amacına uygun olarak kullanılamadığı; kredilerin kullanılmasında aciliyeti bulunan tesislerin yapımına öncelik verilmediği; anlaşmaya bağlanan kredi miktarlarının tam olarak ve zamanında sarf edilemediği; projelerin vaktinde hayata geçirilemediği; alınan kredilerin etkin olarak kullanılmadığı ve projelerin tasarlandığı gibi gerçekleştirilemediği görülmektedir. 

Dünya Bankası kredileriyle gerçekleştirilecek projelerde henüz hiç bir inşaat işine başlanamamıştır. Oysa 2 kredinin geri ödemeleri 2021 ve 2022 yıllarında başlayacaktır. Dünya Bankası kredilerinin geri ödemesi başladığında, kredilerin uzun sürelerle bankada tutulan kısımları için taahhüt komisyonu ödenecektir. İdarenin ağır bir borç yükü altında olması dikkate alındığında, kredilerin amacına uygun olarak ve zamanında kullanılması gerekmektedir.
Öte yandan kredilerin kullanılmasında, aciliyeti bulunan tesislerin yapımına öncelik verilmemiştir. Atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı için yıllık yaklaşık 10.000.000 TL harcama yapılmaktadır. Atıksu çamurları Manisa'ya nakledilmektedir. Buna rağmen kredilerin kullanılmasında çamur yakma tesisi yapımına öncelik verilmemiştir. Atıksu
çamuru yakma tesisi 17.05.2018 tarihli 4 nolu alt kredi kapsamında olmasına rağmen henüz hiçbir sözleşme imzalanmamıştır. Oysa bu tesisin maliyetinin yaklaşık 30.000.000 TL olacağı öngörülmektedir. Ayrıca atıksu çamuru yakma tesislerinde elektrik enerjisi üretimi de yapılabilmektedir.

BULGU 3: Ecrimisil Bedellerinin Mevzuata Uygun Olarak Hesaplanmaması
Taşınmaz işgallerinde ecrimisil ile tahliye işlemlerinin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmadığı; ecrimisil bedellerinin kira bedeli gibi hesaplandığı; bu bedellerin tespit ve takdiri için taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli ve uzmanı kişilerden oluşan komisyon kurulmadığı; hesaplamalarda haksız fiilden elde edilen gelirler ile değeri etkileyecek tüm unsurların dikkate alınmadığı tespit edilmiştir.

BULGU 4: İçme Sularındaki Kayıp Oranlarının Yasal Sınırlara İndirilememesi
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, su kayıp oranlarının 2019 yılı Mayıs ayına kadar en fazla %30’a indirilmesi zorunlu olduğu halde, içme suyu temin ve dağıtım kaynaklarında kayıp ve kaçakların azaltılması için yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı ve İdarenin su kayıp oranının %50 seviyelerinde bulunduğu görülmektedir.

BULGU 5: İdareden Kaynaklanan Nedenlerle Yatırım Projelerinin Zamanında Tamamlanamaması
Yatırım projelerinin planlanması, işyerinin seçimi, projelerin uygulanması aşamalarında İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı ve iş artışı yapıldığı; süre uzatımları sonucunda yüksek tutarlı fiyat farklarının ödendiği ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanamadığı (yatırım gerçekleşme oranı %34) görülmektedir.

BULGU 6: İhale Süreçlerine İlişkin Eksiklikler Bulunması
İhalelerde 4734 sayılı Kanun'da belirtilen temel ilkelere uyulmadığı; idari ve teknik şartnamelerin açıklık ve rekabet ilkesine uygun olarak hazırlanmadığı; yeterlilik kriterlerinin rekabeti sınırlandırıcı nitelikte olduğu; ekonomik tekliflerin mevzuata ve kamu yararına aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı; yaklaşık maliyetlerin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı tespit edilmiştir.

BULGU 7: İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi İçin Yeterli Ölçüde Fiyat Araştırması Yapılmaması
İhalelerde yaklaşık maliyetin belirlenmesi için yeterli ölçüde fiyat araştırmasının yapılmadığı ve gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olan fiyat bildirimlerinin dikkate alındığı tespit edilmiştir.

BULGU 8: Su Kaynaklarının Korunmasına İlişkin Yeterli Tedbirin Alınmaması
Bölge içindeki su kaynaklarının ve yeraltı sularının kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını önlemek için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirin alınmadığı; su kaynaklarının korunması konusunda diğer kamu kurumlarıyla yeterli ölçüde işbirliği yapılmadığı görülmektedir.

BULGU 9: Taşınmaz Kira Bedellerinin Hatalı Güncellenmesi
01.07.2020 tarihine kadar işyeri kiralarında sözleşme serbestisi geçerli olduğu halde, taşınmazların kira bedellerinin TÜFE 12 aylık ortalamalara göre artırıldığı; bu bedellerin taşınmazın konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, gibi kira bedeline etki eden tüm nitelikler karşılaştırılmak suretiyle güncellenmediği; bunun sonucunda kira bedellerinin günün emsal ve rayiçlerine göre düşük kaldığı tespit edilmiştir.

BULGU 10: Su Kaynağı Kiralama İhalelerinde Rekabetin Sağlanmaması
Su kaynakları kiralama ihalelerinde rekabetin sağlanmadığı; bu ihalelere işgalci konumundaki firmaların tek başına özel olarak davet edildiği; kiralama süresinin 3 yılla sınırlı olması nedeniyle ihalelere başka firmaların katılmadığı; açık ihale usulünün sözleşme süresinin uzatılması yöntemine dönüştürüldüğü; tek katılımlı ihalelerde kira bedelinin piyasa rayiçlerinin altında olduğu tespit edilmiştir.

BULGU 11: Taşınmazlar İle Su Kaynaklarının Kiraya Verilmesinde Rayiç Bedelin Esas Alınmaması
Taşınmazlar ile su kaynaklarının kiraya verilmesine ilişkin tahmini kira bedellerinin tespitinde, fiyat araştırması yapılmadığı; su kaynaklarının konumu ve özelliklerinin göz önünde bulundurulmadığı; rayiç bedelin esas alınmadığı; tahmini kira bedellerinin su tarifelerine göre hesaplandığı; hesaplama yapılırken ÜFE oranlarına ve emsallerine göre güncelleme yapılmadığı; diğer kamu kurumlarının ihalelerindeki tahmini kira bedellerinin araştırılmadığı tespit edilmiştir.

BULGU 12: Elektrik Dağıtımına İlişkin Tesislerin Dağıtım Şirketlerine Devredilmemesi
Elektrik trafoların bakımı yüksek maliyet, teknik donanım ve uzmanlık gerektirdiği halde; elektrik dağıtımına ilişkin tesislerin müştemilatı ile birlikte dağıtım şirketlerine devredilmediği tespit edilmiştir.

BULGU 13: Bilgi ve Belge Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Önlemlerin Alınmaması
Bilgi ve belge güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü önlemin alınmadığı; ihalelere ilişkin belge ve dosyalarının gizlilik ilkesine uygun olarak muhafaza edilmediği; yaklaşık maliyetin gizliliğinin risk altında olduğu görülmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mutluluğun fonu antik kentler oldu
Mutluluğun fonu antik kentler oldu
Kaybolan Meslek: Kalaycılık
Kaybolan Meslek: Kalaycılık