Advert

Göcek'te tarihi kalıntıların üzerine yapılacak olan dolgu tepki çekti

Mavi tur ve turizmin en gözde merkezlerinden Göcek bu kez denizde yapılması planlanan 6000 m2 dolgu ile gündemde. Antik Kalimche kalıntılarının bulunduğu, Arkeolojik Sit Alanı konumundaki alana dolgu yapılarak arazi kazanımı girişimine Göceklilerden büyük bir tepki geldi.

Göcek'te tarihi kalıntıların üzerine yapılacak olan dolgu tepki çekti
Göcek'te tarihi kalıntıların üzerine yapılacak olan dolgu tepki çekti Fethiye Haber Ajansı
Bu içerik 16095 kez okundu.

Gazetemiz Batı Akdeniz’in 26 Şubat 2018 tarihli sayısında “Göcekliler huzursuz” ve 27 Mart 2018 tarihli sayısında da ‘Göcek’e deniz hudut kapısı istiyoruz ama oraya değil!’ başlılarıyla Deniz Hudut Kapısı’nın o alana yapılmasının uygun olmadığını gerekçeleriyle gündeme getirmiş, Göceklilerin de tepkilerini aktarmıştık.  

Şimdi tarihi kalıntıların bulunduğu alana 6000 m2 yasa ve kanunlara aykırı dolgu yapılmak istenmesi Göceklileri bir kez daha harekete geçirdi. Dolgunun gerçekleşmesi halinde kara ve deniz ekosistemlerinde geri dönülmez tahribatlar yaratacağı vurgulandı, imza kampanyaları düzenleniyor, başta Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili birimlere dilekçeler gönderiliyor.

Dolguya itiraz dilekçelerinde “İskele Alanı ve Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı” olarak planlanan yaklaşık 6000 m2 yüzölçümlü alanın deniz dolgusu yapılacak kısmında; antik Kalimche Harabelerine yönelik tespit ve tescil işlemleri devam etmekte olduğu, Arkeolojik Sit Alanları konusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık oluşturan bu planın kesinleşmesi ve uygulamaya konulması durumunda telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olacağı belirtiliyor.

6000 m2 dolgu yapılması halinde, ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu görev, misyon ve vizyonuna aykırı, hem kara hem de deniz trafiğini kilitleyecek, deniz turizmiyle bütünleşen ve marka haline gelen Göcek’in görsel değerlerini olumsuz yönde etkileyecek ve mevcut kullanımların akışını olumsuz etkileyeceği için kesinlikle dolgu yapılmasına karşı çıktılar.

DOLGU YAPILMASI TALEBİNE İTİRAZLARINI MADDE MADDE SIRALADILAR

Göceklilerin Muğla Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İmar Planı Askı İtirazı konulu dilekçeleri şöyle: “Bakanlığınızca, 05.12.2019 tarihle onaylanarak 13.01.2020 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılan Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 818 parsel ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alana ait “İskele Alanı-Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı;  3621  sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Fethiye-Göcek 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve Plan Hükümleri ile şehircilik ilke ve prensiplerine uygun olmadığı; ayrıca Fethiye – Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan itirazımıza konu alanda, ilana çıkılan uygulamanın gerçekleşmesi halinde kara ve deniz ekosistemlerinde geri dönülmez tahribatlar yaratacağı açıktır. Söz konusu imar planlarına itirazımızın gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Şöyle ki:

1. Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 818 parsel ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alana ait Bakanlık Makamınca 05.12.2019 tarihle onaylanarak 13.01.2020 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkarılan  “İskele Alanı-Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı” amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının; hazırlanmış olduğu 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli halihazır paftaları üzerinde tespit edilerek onaylanmış ve/veya aktarımı yapılmış “Kıyı Kenar Çizgisi” bilgileri ve onayları bulunmamaktadır. Bu nedenle bahse konu imar planları, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine aykırı olarak onaylanmıştır.

2. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen 13.01.2020 tarihli “Askıya Alma Tutanağında”, sadece 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının askıya çıkarıldığı belirtilmiş ve askıya çıkarılan evraklar listesinde ve askı evraklarında, Plan Açıklama Raporlarına yer verilmemiştir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin (i) ve (k) fıkraları gereği, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları; “Plan Notları” ve ayrıntılı olarak hazırlanan “Plan Açıklama Raporları” ile bir bütün olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, bahsedilen tüm ölçeklerdeki imar planlarının ayrıntılı “Açıklama Raporları” ile  birlikte onaylanarak askıya çıkarılması kanuni bir zorunluluk iken, bu husus yerine getirilmemiştir.

3. Yürürlükte bulunan Fethiye – Göcek 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda söz konusu planlama alanı,  Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı) ve İskele Amaçlı Dolgu Alanı olarak planlı durumda olmadığından; askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, üst ölçekli planlara uyum sağlamamaktadır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6. Maddesi uyarınca  “Her plan, bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanır” denilmektedir. Oysa Bakanlığınızca onaylanarak askıya çıkan itirazımıza konu imar planları, yönetmeliğin ilgili hükmüne aykırıdır.

4. Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin 16. Maddesi (Değişiklik, Resmi Gazete 30.03.1994-21890) gereği, 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylı imar planları bulunan alanların (ki Göcek Yerleşmesinin imar planları, 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmıştır) kısmi veya tamamen yapılaşma hesapları ve raporlarının hazırlanmasını ve kısmi yapılaşma bulunmayan alanlar ile ilgili imar planı revizyonlarının en geç 1 (bir) yıl içerisinde (değişiklik yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayınlandığı 30.03.1994 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanması zorunlu tutulduğu halde, mülga Göcek Belediyesi tarafından söz konusu alanlara ait kısmi veya tamamen yapılaşma hesapları ve raporları hazırlanmamış ve bu hususta Belediye Meclis Kararı alınmamıştır. Dolayısıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği 30.03.1994 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde yapılması zorunlu olan imar planı revizyonları yapılmamıştır. Göcek Yerleşmesinin sahil şeridinde ve kıyı alanlarındaki mevcut imar planları 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği revizyonlar yapılarak yasal hale getirilmeden ve mevzuatlardaki açıklanan hususlar yerine getirilmeden, itiraz edilen ve iptali istenilen söz konusu planlama alanının da içerisinde bulunduğu sahil şeridinde ve kıyı alanlarında yeni bir imar planı onaylanması hukuka, işleyişe, şehircilik ilke ve prensiplerine uygun değildir.

5. Askıya çıkarılan ve itiraza konu “İskele Alanı-Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Kıyı Kenar Çizgisinin deniz yönündeki kıyı bölümünde ve denizel alanda gösterilen dolgu alanlarında E=0,20 yapı yoğunluğu ve h=6,50 metre yapı yüksekliği koşulları ile yapılaşma hükümleri belirlenmiştir. Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümleri’nin “Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma” başlığı altında açıklanan 14. Madde gereği bu alanlarda yapılabilecek yapılar tanımlanmış olup, yapıların E=0,03 yapı yoğunluğu ve h=5,50 metre yapı yüksekliği koşulları ile yapılaşma hükümleri belirlenmiş olmasına rağmen, itirazımıza konu askıdaki imar planlarında bu değerler aşılmıştır. Bu nedenle Bakanlığınızca onaylanan imar planları mevzuata aykırıdır. Ayrıca, askıya çıkarılan imar planlarında oluşturulan yapılaşma alanlarında Emniyet Müdürlüğü Gümrük Binalarına ilişkin yapı yaklaşma mesafeleri belirtilmemiş olup, yapıların vaziyet planlarının  nasıl bir şekilde teşekkül edeceğine ilişkin herhangi bir husus tanımlanmamıştır. Ayrıca, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyı ve denizel alanlarda planlama alanına ilişkin Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı olarak ilgili kurum ve  kuruluş tarafından ön izin, kullanım izni, kiralama veya tahsis şeklinde hiçbir işlem gerçekleştirilmemiştir. Bu hususlar çerçevesinde de yapılan işlemler ve plan onamalarında  yürürlükteki mevzuatlara uyulmamıştır.

6. “İskele Alanı ve Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı” olarak planlanan yaklaşık 6000 m2 yüzölçümlü alanın deniz dolgusu yapılacak kısmında; antik Kalimche Harabelerine yönelik tespit ve tescil işlemleri devam etmektedir. Arkeolojik Sit Alanları konusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık oluşturan bu planın kesinleşmesi ve uygulamaya konulması durumunda telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olacaktır. 

7. İtirazımıza konu alanda yapılacak olan müdahaleler hem kara hem de deniz ekosistemlerinde geri dönüşü olmayan zararlar yaratacaktır. Bu ise Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu görev, misyon ve vizyonuna aykırıdır.

8. Göcek Körfezinde yaklaşık 3000 Yat Bağlama Kapasiteli Yat Limanı, Yat Bağlama İskeleleri ve Çekek Alanları bulunmaktadır. Göcek Körfezinin taşıma kapasitesinin üzerinde olan bu sayı, özellikle turizmin yoğun olduğu yaz aylarında daha da artmaktadır.  İtirazımıza konu imar planı ile getirilmesi planlanan yeni kullanımlar (Emniyet ve Gümrük Binaları) bu sayının daha da artmasına neden olacak, hem kara hem de deniz trafiğini kilitleyecektir.

9. Askıya çıkan planlama alanında, prefabrik bir Gümrük Binası ve iskelesi mevcuttur.  Büyük teknelerin yanaşmasına imkân vermeyen deniz tabanı nedeniyle mevcut yer işlevsel değildir ve verimli çalışamamaktadır. Belirtilen alanda yapılacak dolgu ve yapısal alanlar hem deniz ekosistemini olumsuz etkileyecek, hem tescil ve tespit işlemleri devam eden arkeolojik sit alanında telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olacak ve hem de kentin turizm merkezinde güvenlik gerekçesiyle bölünmüş, sınırlandırılmış bir alan yaratacaktır. Bu ise deniz turizmiyle bütünleşen ve marka haline gelen Göcek’in görsel değerlerini olumsuz yönde etkileyecek ve mevcut kullanımların akışını olumsuz etkileyecektir.

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 818 parsel ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alana ait Bakanlık Makamınca 05.12.2019 tarihinde onaylanarak 13.01.2020 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılan  “İskele Alanı-Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına itiraz ediyor ve onaylanan imar planlarının iptal edilmesini talep ediyoruz.

Gereği bilgilerinize arz ederim.”  (Batı Akdeniz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mutluluğun fonu antik kentler oldu
Mutluluğun fonu antik kentler oldu
Kaybolan Meslek: Kalaycılık
Kaybolan Meslek: Kalaycılık