KEMER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İLAN

Kemer Orman İşletme Müdürlüğü Eşen Orman İşletme Şefliği Yakabağ Mevkiinde 600 Tonluk Kesik koni Su Toplama Çukuru ve Akçay Şefliği Paşalı Yangın ilk müdahale Ekip binası Çevresinin 300 Metre tel ihata yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

KEMER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İLAN
KEMER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İLAN
Bu içerik 1852 kez okundu.
Advert

KEMER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EŞEN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YAKABAĞ MEVKİİNDE 600 TONLUK KESİK KONİ SU TOPLAMA ÇUKURU VE AKÇAY ŞEFLİĞİ PAŞALI YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI ÇEVRESİNİN 300 METRE TEL İHATA
ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEMER DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kemer Orman İşletme Müdürlüğü Eşen Orman İşletme Şefliği Yakabağ Mevkiinde 600 Tonluk Kesik
koni Su Toplama Çukuru ve Akçay Şefliği Paşalı Yangın ilk müdahale Ekip binası Çevresinin 300 Metre tel ihata yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/34587
1- İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk caddesi 82 48850 SeydiKemer
SEYDİKEMER/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2526562238 - 2526561030
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 600 Tonluk kesik koni Su Toplama Çukuru 300 Metre Tel
İhata Yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
Eşen Şefliği Yakabağ Mevkii ve Akçay Şefliği Paşalı ekip binası çevresi
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
Kemer Orman İşi Müd.Cumhuriyet Mah Atatürk Cad No:82 SEYDİKEMER/MUĞLA
13.04.2015- 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümUnü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) Üstyapı (Bina) İşleri Grubunun III. Grup Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Orman Mühendisi ve inşaat Mühendisliğidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kemer Orman lşl.Müd(oda No:3).Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.No:82 SEYDİKEMER/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kemer Or. işl. Müd. Oda No: 3: Cumhuriyet Mah Atatürk Cad No:82 SEYDİKEMER/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş gün) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 48746

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)