Fethiye Belediye Başkanlığından

İlçemiz Kargı Mahallesi Koymat mevkii 387 ada 1 Parsel önünde belediyemize ait park alanı tanımlı alanın peyzaj projesine göre yapılması karşılığında proje içerisinde yer alan 2 adet Büfe-Açık Çaj bahçesi inletmesinin kullanım hakkının 3 yıl süreli kiraya verilmesi işi;

Fethiye Belediye Başkanlığından
Fethiye Belediye Başkanlığından
Bu içerik 2086 kez okundu.

1. İlçemiz Kargı Mahallesi Koymat mevkii 387 ada 1 Parsel önünde belediyemize ait park alanı tanımlı alanın peyzaj projesine göre yapılması karşılığında proje içerisinde yer alan 2 adet Büfe-Açık Çaj bahçesi inletmesinin kullanım hakkının 3 yıl süreli kiraya verilmesi işi; 2886 sayıl] Yasanın 45. Maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile Belediye encümeni huzurunda ihale edilecektir.
2. İhalesi 24.03.2015 Perşembe günü saat 14:'-'de Belediye lineümen Salonunda Belediye lincümenince yapılacaktır.
3. İsin Muhammen bedeli: 557.224,00TL. olup. Geçici Teminatı; 16.716,72-TL'dır.
4. İhaleye katılabilmek için:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgah Belgesi.
2- Nüfus Cüzdanı Sureti.
3- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
4- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu.
5- Temsil durumunda; Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekalet F.dene ait İmza Beyannamesi.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel Kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden.Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden. İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış . tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge.
2- Şirketlerden; Noter Tasdikli İmza Sirküsü.
3- Vakıflardan: ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın Aslı veya Noter Tasdikli Sureti ve İhaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü.
4- Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten Karar Defterinin ilgi sayfasının Noter Tasdikli Sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
5- DerneklerdemDernek Tüzüğünün Noter Tasdikli Sureti.
6- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu.
7- Temsil durumunda; Noter tasdikli Vekaletname ve Vekalet edene ait imza Beyannamesi.

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

D) Belediyemi/e boreu olmadığına dair Mali Hi/metler Müdürlüğü*nden alınacak yazılı belge vermesi,(Şahıs~Şirket)

E) İhaleye vekil olarak katılacak olanların noter tasdikli vekâletname vermesi,

S.lhalcye katılacak olanlar: 10.000,00-TL(Besbin Türk Lirası) Ek Teminat vereceklerdir. Verilen Ek Teminat kira süresi sonuna kadar Belediyemizde kalacaktır.

6. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü"nden ücretsiz olarak temin edilebilir ve Belediye İlan panosunda görülebilir.

7. ielgraf vc faksla yapılacak müracaatlar e veya postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeler ile birlikle ihale saatinde Fethiye Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur Fethiye Belediyesi

İlan Tarihi: 12 03 2015 -14 03 2015 Basın: 39531

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)