DEVLET HASTANESİ FETHİYE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ DEVLET HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ BİNASININ DEPREM TAHKİKİNE AİT DEĞERLENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI, GÜÇLENDİRME PROJELERİ İLE TADİLATLARA AİT UYGULAMA PROJELERİ VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ

DEVLET HASTANESİ FETHİYE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
DEVLET HASTANESİ FETHİYE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Bu içerik 8189 kez okundu.
Advert

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ DEVLET HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ BİNASININ DEPREM TAHKİKİNE AİT DEĞERLENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI, GÜÇLENDİRME PROJELERİ İLE TADİLATLARA AİT UYGULAMA PROJELERİ VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ

DEVLET HASTANESİ FETHİYE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Muğla İli Fethiye İlçesi Devlet Hastanesi Semt Polikliniği Binasının Deprem Tahkikine ait Değerlendirme Raporunun Hazırlanması, Güçlendirme Projeleri ileTadilatlara alt Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İsi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası I 2014/175921

1- idarenin

a) Adresi : AKARACA MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 196 48300 FETHİYE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası 2526133547 - 2576131545

c) Elektronik Posta Adresi : lnfoOrethiyedh.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, turu ve miktarı : Muğla İli Fethiye İlçesi Devlet Hastanesi Semt Polikliniği Binası Deprem Tahkiki ile Güçlendirme Proleteri ile ilgiliTadilatlara alt Uygulama Projeleri Hazırlanması işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumanı İçinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Fethiye - Muğla

e) Suresi : ise başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür

3- ihalenin

a) Yapılacağıyer : Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Çalış Yolu No 196 Fethiye / MUĞLA

b) Tarihi ve saati : 07.01.201S - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kıy olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk itan veya ihale tarihinin önde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kist olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kıy olması halinde, ilgisine güre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir TicaretSicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husustangösteren belgeler ile tüzel kıyığın noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekti ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. Şekti ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklemelere yaptırılamaz.

4.1. 6 Tüzel kıy tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sol memurluktan veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk İlan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe Miskin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İs deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu İhalede benzer İş olarak kabul edilecek İşler:

4.4.1.

Hastane projesi hazırlanması İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan an avantajlıteklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Çalış Yolu No: 196 Fethiye / MUĞLA Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokumam almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Muğla Merkez Ziraat Bankası Şubesindeki TR980OO10O02013B3S4892S014 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokumam satın almak isteyenler, ihale dokuman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.İhale dokumanı iki işgünüiçinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir, ihale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokumanın postaya verildiği tarih, dokumanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Çalış Yolu No: 196 Fethiye / MUĞLA Satın Alma Birimi adresine elden testim edebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, İhale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme İmzalanacaktır, ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 İnci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 2039 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)