SHÇEK- Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü'nden

SHÇEK-FETHİYE BELEDİYESİ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015-2016 VE 2017 YILLARINA AİT 36 AY SÜREYLE 4 KİŞİLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK SHÇEK-FETHİYE BELEDİYESİ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AİLE VE SOSYALPOLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SHÇEK- Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü'nden
SHÇEK- Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü'nden
Bu içerik 2131 kez okundu.
Advert

SHÇEK-FETHİYE BELEDİYESİ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015-2016 VE 2017 YILLARINA AİT 36 AY SÜREYLE 4 KİŞİLİK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK

SHÇEK-FETHİYE BELEDİYESİ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AİLE VE SOSYALPOLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SHÇEK-Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğünün 2015-2016 ve 2017 Yıllarına Ait 36Ay Süreyle 4 Kişilik Silahsız Özel Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhaleKanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkinayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2014/128492

1- İdarenin

a) Adresi: Foça Mahallesi 1408.   Sokak No. 1– 48300B Fethiye/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası: 2526136719 - 2526135876

e) Elektronik Posta Adresi: fethiye.hm@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Özel güvenlik hizmet alımı işidir. 4 Kişilik SilahsızÖzel Güvenlik Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanıiçinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: SHÇEK-Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü

e) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Foça Mahallesi,    1408 Sokak No.1 – 48300Fethiye/MUĞLA

b) Tarihi ve saati: 13.11.2014- 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek OdasıBelgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgilimeslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veyasanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğininodaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında oiş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler.Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinyarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret, odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir a da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standartforma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutardabankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlamabulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubusunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğerbelgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini.

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bukriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci malimüşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgesi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde:

a) Cari oranın(dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması.

b) Öz kaynak oranının(öz kaynaklar/toplanı aktif)en az 0.15 olması.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlikkriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerinisunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbestmeslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplamgidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalamasıüzerinden bulunacak oranın en az (1.25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteriözetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesinceonaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu.

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmetişlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmişfaturalar.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden. taahhüt altında devam eden işleringerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritereilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Butakdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklifedilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuda veya özel sektörde yapılan ihale konusu özel güvenlik hizmet alımınailişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (TürkLirası) karşılığı SHÇEK-Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü SatınalmaServisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SHÇEK-Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr‘de  Basın: 1468

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)