Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme Yurduna 36 Ay Süreyle 3 Kişilik Özel Bakım Hizmet Alımı

FETHİYE SEVGİ EVİ ERKEK YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015-2016 VE 2017 YILLARINA AİT 36 AY SÜREYLE 3 KİŞİLİK ÖZEL BAKIM FETHİYE SEVGİ EVİ ERKEK YETİŞTİRME YURDU - AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme Yurduna 36 Ay Süreyle 3 Kişilik Özel Bakım Hizmet Alımı
Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme Yurduna 36 Ay Süreyle 3 Kişilik Özel Bakım Hizmet Alımı
Bu içerik 4361 kez okundu.
Advert

FETHİYE SEVGİ EVİ ERKEK YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015-2016 VE 2017 YILLARINA AİT 36 AY SÜREYLE 3 KİŞİLİK ÖZEL BAKIM

FETHİYE SEVGİ EVİ ERKEK YETİŞTİRME YURDU - AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün 2015-2016 ve 2017 YıllarınaAit 36 Ay Süreyle 3 Kişilik Özel Bakım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgileraşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/128489

1- İdarenin

a) Adresi : Foça Mahallesi 1085. Sokak No. 35 Çalış Mevkii -

48300 Fethiye/MUĞLA Fethiye/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası : 2526125564 - 2526123156

e) Elektronik Posta Adresi : fethiye.eyy@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2- 1 hale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fethiye    Sevgi    Evi    Erkek    Yetiştirme YurduMüdürlüğünün 2015-2016 ve 2017 Yıllarına Ait 36 AySüreyle   3   Kişilik   Özel   Bakım    Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanıiçinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Foça Mahallesi, 1085. Sokak No. 35 Çalış MevkiiFethiye/MUĞLA.

b) Tarihi ve saati : 11.11.2014- 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek OdasıBelgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgilimeslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veyasanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğininodaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret SicilGazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinyarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaretodası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standartforma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutardabankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlamabulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubusunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğerbelgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini.

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonubilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bukriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci malimüşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde:

a) Cari oranın   (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması.

b) Öz kaynak oranının   (öz kaynaklar / toplam aktif)   en az 0.15 olması.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50’den küçük olması, yeterlikkriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerinisunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbestmeslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplamgidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalamasıüzerinden bulunacak oranın en az (1.25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteriözetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesinceonaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yılaait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu.

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmetişlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmişfaturalar.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden, taahhüt altında devam eden işleringerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin%9'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritereilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teki iledilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilençocuk veya genç veya yaşlı veya hasta veya engellilerin bakımına ilişkin işler benzer işolarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (TürkLirası) karşılığı Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme Vurdu Müdürlüğü Satın AlmaServisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Sevgi Evi Erkek Yetiştirme YurduMüdürlüğü Satın alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihaleyapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvimgünüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan enavantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr‘de Basın: 1467

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MSKÜ rektörlüğüne Prof. Dr. Çiçek atandı
MSKÜ rektörlüğüne Prof. Dr. Çiçek atandı
Tekne ve yatlarda çalışacaklar artık eğitim almak zorunda
Tekne ve yatlarda çalışacaklar artık eğitim almak zorunda