Gökova ve Fethiye Orman Fidanlıkları Teçhizli Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Seyyar Tuvalet Yapımı

Gökova-Fethiye Fidanlıkları Teçhizli Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Mobil Tuvalet Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Gökova ve Fethiye Orman Fidanlıkları Teçhizli Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Seyyar Tuvalet Yapımı
Gökova ve Fethiye Orman Fidanlıkları Teçhizli Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Seyyar Tuvalet Yapımı
Bu içerik 2114 kez okundu.

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖKOVA VE FETHİYE ORMAN FİDANLIKLARI TEÇHİZLİ SU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI VE SEYYAR TUVALET YAPIMI

Gökova-Fethiye Fidanlıkları Teçhizli Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Mobil Tuvalet Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/111849

1- İdarenin

a) Adresi:Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 8/1 48000 MENTEŞE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası:2522141202 - 2522141409

c) Elektronik Posta Adresi:muglaobm@ogmgov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:2 (iki) adet Teçhizli Su Sondaj Kuyusu açılması 5 (beş) adet mobil tuvalet yapımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Gökova Orman Fidanlığı Muğla(Menteşe)-Köyceğiz Karayolu 43. Km Örnekköy Mah. Ula-MUGLA ve Fethiye Orman Fidanlığı Fethiye-Antalya Karayolu 17.Km Çırpı mevkii Seydikemer/MUĞLA

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 8/1 Menteşe MUĞLA

b) Tarihi ve saati:16.09.2014 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Temel ve enjeksiyon sondajı

b) Petrol sondajı

c) Jeotermal sondajlar

Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2/7 maddesine göre yukarıda belirtilen yapım işlerinin benzer işler olarak kabul edilmesine idarece karar verilmiştir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Jeoloji mühendisliği hidrojeoloji Mühendisliği Maden Mühendisliği Jeofiizik Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Orman fidanlık müdürlüğü Muslininin Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Fidanlık Sitesi 28/A Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Tekli İler. ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman Fidanlık müdürlüğü Muslihittin Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Fidanlık Sitesi 28/A Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi. Aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekli İlerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İlan tarihi: 08 09 2014 Basın: 1111

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Deniz Altına Kamp Kurup Çay Keyfi Yaptı
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)
Ölüdeniz semalarında klarnet ziyafeti (Video haber)